О часопису

Часопис “Настава физике” намењен је наставницима физике и осталих природних наука и технике основних и средњих школа, високих школа струковних студија, као и наставницима и студентима факултета који се баве истраживањима у области наставе физике.

У часопису се публикују радови из методике наставе физике, историје и филозофије физике, прикази дисертација, монографских и уџбеничких публикација из области наставе физике, као и радови из савремених области физике приказаних на начин који је разумљив припадницима циљне групе часописа.

Радови се публикују на српском или енглеском језику.1 Уколико је рад написан на српском језику, на крају рада наводе се наслов рада и апстракт на енглеском језику. Уколико је рад написан на енглеском језику, на крају рада наводе се наслов рада и апстракт на српском језику.

Часопис излази два пута годишње. У једном од бројева биће, по правилу, публиковани радови презентовани на Републичком семинару о настави физике, који организује ДФС. Бројеви часописа у којима се публикују изабрани радови са стручних и научних скупова, у делу где се наводи број часописа и година издања, садрже речи Специјално издање између броја и године, а испод наслова наводи се назив скупа.

Према свом садржају, сви радови објављени у часопису разврставају се у следеће категорије:

  1. оригинални научни рад,
  2. прегледни научни рад,
  3. стручни рад,
  4. приказ књиге, дисертације, аутора, скупа или пројекта.

Категорија рада наводи се на првој страни рада, изнад његовог наслова.

Оригинални научни рад садржи резултате изворних истраживања. Научне информације у раду морају бити одређене и изложене тако да се могу експерименти поновити, а анализе и закључци на којима се заснивају резултати проверити.

Прегледни научни рад представља целовити преглед неког подручја физике или проблема на основу већ публикованог материјала који је у прегледу сакупљен и анализиран. Прегледан научни рад мора да се значајим делом базира и на више научних радова аутора.

Стручни рад представља користан прилог из подручја наставе физике, а чија проблематика није везана за изворна истраживања. Стручни рад се односи на проверу или репродукцију у светлу познатих истраживања и представља користан материјал у смислу ширења знања и прилагођавања изворних истраживања проблемима науке и наставе, а текст је прилагођен потребама корисника и читалаца часописа.

Comments are closed.