Predavač: Dragoljub D. Dimitrijević

Svemir je u toku svoje evolucije prolazio kroz nekoliko zanimljivih perioda, koji se sa manje ili više uspeha mogu opisati na zadovoljavajući način. Za početak, može se govoriti o periodima koje studenti fizike na Departmanu za fiziku u Nišu detaljnije izučavaju na predmetima Kosmologija i Fizika elementarnih čestica. To su periodi u ranoj i veoma ranoj evoluciji Svemira, tj. period stvaranja prvih jezgara (tzv. nukleosinteza) i period ubrzanog širenja (tzv. kosmološka inflacija). Vezano za nukleosintezu, zanimljiva je važeća teorija o tome kako su neutroni „preživeli“ ovaj period i zašto su neutrini toliko bitni. Pored toga, iako prilično dobro razumemo samo 5% sastava materije u Svemiru, uvek je interesantno govoriti i o preostalih 95% materije (tzv. tamne komponente Svemira).

Ključne reči: kosmologija, fizika čestica.

Nivo izlaganja: za učenike (i nastavnike) srednjih škola