Predavač: Nenad Milojević

U ovom predavanju biće ukratko iznete osnovne ideje o strukturi atoma (modeli atoma) do kojih se dolazilo tokom istorije počev od Leukipa i Demokrita, Daltona, Tomsona, Radeforda i Bora pa sve do savremenog kvantno-mehaničkog shvatanja.

Ključne reči: atom, jezgro, elektron, naelektrisanje, orbita.

Nivo izaganja: moguće je prilagođavanje učenicima svih nivoa obrazovanja