Predavač: Ljubiša Nešić

Naše predstave o svetu bazirane su na čulnim percepcijama onoga što nas okružuje. Od svih čula kojima raspolažemo neuporedivo najveću količinu informacija dobijamo čulom vida. Međutim, ovo naše čulo ograničeno je na uzan pojas spektra elektromagnetnih talasa – na njegov vidljivi deo. Šta bismo videli kada bismo mogli da gledamo u njegovim ostalim opsezima, odnosno na drugim talasnim dužinama? A šta ukoliko bi nam vid bio oštriji? U predavanju će ove ideje biti primenjivane na jedan isti objekat i naš doživaljaj njega na različitim talasnim dužinama.

Ključne reči: spektar, elektromagnetni talasi, talas, talasna dužina

Nivo izlaganja: osnovna i srednja škola