Предавачи: Драгана Д. Тодоровић, академик Томислав Павловић

Данас се у свету углавном користе необновљиви извори енергије: угаљ, нафта, земни гас и нуклеарна енергија. Услед пораста броја становника на Земљи долази до повећаног коришћења фосилних извора енергије, смањења њихових залиха и деградације животне средине. Од избијања велике светске енергетске кризе 1973. године све већа пажња се поклања коришћењу обновљивих извора енергије за производњу топлотне и електричне енергије. Под обновљивим изворима енергије (ОИЕ) подразумевају се извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целини или делимично, посебно енергија водотокова, ветра, Сунчева енергија, биомаса, геотермална енергија, итд. Главни циљ истраживања, развоја и коришћења обновљивих извора енергије у свету данас је очување еколошке равнотеже где она постоји, односно њено поновно успостављање на подручјима где је већ поремећена. У циљу успостављања еколошке равнотеже и одрживог развоја човечанства, неопходно је у већој мери користити обновљиве изворе енергије. Данас се у свету посебна пажња посвећује уређајима и могућностима коришћења обновљивих извора енергије и њиховом утицају на животну средину. Коришћење обновљивих извора енергије доприноси смањењу емисије гасова стаклене баште, смањењу коришћења фосилних горива, развоју локалне индустрије и отварању нових радних места.

Кључне речи: сунчева енергија, енергија ветра, енергија вода, геотермална енергија, биомаса и биогас.

Ниво изагања: предавање се може прилагодити ученицима свих нивоа образовања