U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati sva lica sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.

Konačna rang lista kandidata za upis formira se na osnovu:

 • opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi – zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (po ovom osnovu kandidat može postići najmanje 16, a najviše 40 bodova)
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu (po ovom osnovu kandidat može postići najviše 60 bodova)

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova postignutim po ova dva kriterijuma (najviše 100 bodova) bez obzira na način finansiranja.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima najmanje 51 bod.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ako se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata i ima najmanje 30 bodova.

Nivoi studija

Osnovne akademske studije – studije prvog stepena

Na Odseku za fiziku možete upisati osnovne akademske studije sa jedinstvenim studijskim programom:

 • Fizika – za sticanje stručnog naziva: fizičar

To su studije prvog stepena koje traju tri godine i završavaju se kada student ostvari 180 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodova.

Studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama iz fizike biće osposobljeni da rešavaju probleme iz oblasti fizike u industriji, kao i drugim naukama.

Diplomske akademske studije – studije drugog stepena

Odsek za fiziku nudi tri studijska programa diplomskih akademskih studija:

 • Opšta fizika za sticanje akademskog naziva: Diplomirani fizičar – master za opštu fiziku
 • Primenjena fizika za sticanje akademskog naziva: Diplomirani fizičar – master za primenjenu fiziku
 • Fizika-informatika za sticanje akademskog naziva: Diplomirani fizičar – master fizičar -informatičar

Diplomske akademske studije traju dve godine i završavaju se kada student ostvari 120 ESPB bodova, uključujući i izradu i odbranu diplomskog rada.

To su studije drugog stepena i mogu ih upisati svi koji su završili osnovne akademske studije studijskog programa fizika i time ostvarili 180 ESPB bodova

Doktorske studije– studije trećeg stepena

Na Odseku za fiziku možete upisati doktorske studije sa jedinstvenim studijskim programom:

 • Fizika za sticanje naučnog naziva: Doktor nauka – fizičke nauke sa sledećim područjima izučavanja:
  • Eksperimentalna fizika jonizovanih gasova,
  • Kvantna i matematička fizika,
  • Teorijska fizika atoma i molekula,
  • Teorijska fizika plazme,
  • Fizika električnih gasnih pražnjenja i
  • Fizika obnovljivih izvora energije.

Doktorske studije traju tri godine i završavaju se kada student ostvari 180 ESPB bodova, uključujući i izradu i odbranu doktorske disertacije